جدول زمانبدی دوره های آموزشی آذر ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامشردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کارگاه تخصصی آشنایی با غواصی ۸ آذر کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش  ۱۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۲

فستیوال مادر و کودک ۱۵ آذر کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۳

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک ، دو و سه ستاره ۲۲ آذر کیش غنچه گل بافیان / مهناز کریمی * ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
مدرک بین المللی cmas دارد

۴

کلاس آموزش شنا ۲۳ آذر کرج/تهران سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان ندارد

۵

کلاس آموزش شنای هنری ۲۳ آذر کرج / تهران تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۶

کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق ۲۳ آذر کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۷

کلاس آموزشی استند آپ پدل برد ۲۶ آذر کرج / کیش / تهران غنچه گل بافیان / روژان نوروزی رایگان دارد

۸

دوره تخصصی جهت یابی زیر آب ۲۶ آذر کیش غنچه گل بافیان ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی cmas دارد

جدول زمانبدی دوره های آموزشی آذر ماه آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کارگاه تخصصی آشنایی با غواصی ۸ آذر  کرج بابک خورسند ۱۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۲

فستیوال مادر کودک ۱۵ آذر کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ توملن ندارد

۳

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک ، دو و سه ستاره ۲۲ آذر کیش بابک خورسند / محمد اسدی

* ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان

** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان

*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان

مدرک بین المللی cmas دارد

۴

کلاس آموزشی استندآپ پدل برد  ۲۶ آذر کرج / کیش / تهران بابک خورسند / نیما چرومی رایگان دارد

۵

دوره تخصصی جهت یابی زیر آب ۲۶ آذر کیش بابک خورسند ۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان مدرک بین المللی cmas دارد
a10.jpg