جدول زمانبدی دوره های آموزشی بهمن ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامشردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

فستیوال مادر و کودک ۱۱ بهمن کرج تیم جزیره سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۲


کارگاه آموزشی کمک های اولیه و اورژانس
 
۱۸ بهمن کرج تیم جزیره سفید آرامش اعلام می شود دارد

۳

کلاس آموزش شنا ۱۹ بهمن کرج / تهران سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان ندارد

۴

کلاس آموزش شنا هنری  ۱۹ بهمن کرج / تهران تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۵

کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق ۱۹ بهمن کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۶

کلاس آموزش بین المللی یک و دو و سه ستاره غواصی ۲۴ بهمن کیش غنچه گل بافیان / مهناز کریمی * ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
مدرک بین المللی دارد

۷

کارگاه آموزشی مرجان شناسی ۲۵ بهمن کیش فروغ امین راد ۱۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۸

کارگاه آموزشی پدل برد ۲۵ بهمن کیش / کرج غنچه گل بافیان / روژان نوروزی رایگان دارد

۹

آموزش غواصی استخری ۲۸ بهمن کرج زهرا نکوئیان  ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

جدول زمانبدی دوره های آموزشی بهمن ماه آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش

ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

فستیوال مادر و کودک ۱۱ بهمن کرج تیم حرفه ای جزیر سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۲

کارگاه آموزشی کمک های اولیه و اورژانس ۱۸ بهمن کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش اعلام می شود دارد

۳

کلاس آموزش بین المللی یک و دو ستاره غواصی ۲۴ بهمن کیش بابک خورسند

 ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان

** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان

*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان

مدرک بین المللی دارد

۴

کارگاه آموزشی مرجان شناسی ۲۵ بهمن کیش فروغ امین راد ۱۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۵

کارگاه آموزشی پدل برد ۲۵ بهمن کیش بابک خورسند رایگان دارد
a10.jpg