دانایی، توانایی‌ست. از این‌رو تعجب‌آور نیست که توده مردم ارزش زیادی برای اخبار موثق قائل هستند. بدین‌جهت مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش نیز در نظر دارد تا در حیطه فعالیت خویش، رسالت خود را به انجام برساند و نسبت به انتشار اخبار موثق و قابل اعتماد اقدام نماید.
 

اخبار سال ۹۳
اخبار سال ۹۴
اخبار سال ۹۵
اخبار سال ۹۶
ا
خبارسال ۹۷
 اخبار سال ۹۸
a10.jpg