جدول زمانبدی دوره های آموزشی بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

 تاریخ برگزاری کلاس 

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کارگاه تخصصی باز آموزی و بازاریابی ۲ و ۳  اسفند  کرج غنچه گل بافیان ۶۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۲

کلاس آموزش غواصی استخری ۵ اسفند تهران و کرج غنچه گل بافیان ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۳

کلاس آموزش بین المللی یک و دو و سه ستاره غواصی ۱۶ اسفند کیش غنچه گل بافیان

* ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان

مدرک بین المللی دارد

۴

دوره تخصصی باستان شناسی  ۲۰ اسفند کیش سارا اسدی اعلام می شود دارد

۵

کلاس آموزش شنا ۲۰ اسفند کرج سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان ندارد

۶

کلاس آموزش دیدبانی ۲۰ اسفند کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۷

کلاس آموزش شنای هنری ۲۰ اسفند کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد

۸

کارگاه آموزشی پدل برد ۲۰ اسفند کیش ۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۹

فستیوال مادر و کودک ۲۵ اسفند  کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۱۰

تور تفریحی ۲۶ اسفند اعلام می شود تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش اعلام می شود ندارد


جدول زمانبدی دوره های آموزشی آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش

ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس 

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کارگاه تخصصی بازآموزی و بازاریابی ۲ و ۳  اسفند کرج غنچه گل بافیان ۶۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۲

کلاس آموزش غواصی استخری ۵  اسفند کرج بابک خورسند ۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۳

کلاس آموزش بین المللی یک و دو و سه ستاره غواصی ۱۶  اسفند کیش بابک خورسند

* ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان

** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان

*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان

مدرک بین المللی دارد

۴

دوره تخصصی باستان شناسی  ۲۰  اسفند کیش سارا اسدی اعلام می شود دارد

۵

کارگاه آموزش پدل برد ۲۰  اسفند کیش بایک خورسند ۱۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۶

فستیوال مادر و کودک ۲۵  اسفند کرج تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش ۶۰/۰۰۰ تومان ندارد

۷

تور تفریحی ۲۶  اسفند اعلام می شود تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش اعلام می شود ندارد
a10.jpg