جدول زمانبدی دوره های آموزشی فروردین ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


 

ردیف 

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

 

هزینه کلاس آموزشی

 

مدرک

۱ کلاس آموزش شنای هنری ۲۴ فروردین تهران/کرج تیم جزیره سفید آرامش ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد
۲ کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق ۲۴ فروردین کرج غنچه گل بافیان ۳۹۰/۰۰۰ تومان دارد
۳ کلاس آموزش شنا  ۲۴ فروردین کرج/ تهران سارا جمشیدی ۳۹۰/۰۰۰ تومان ندارد
۴ کلاس آموزش غواصی استخری ۲۷ فروردین کرج/ تهران روژان نوروزی ۸۵۰/۰۰۰ تومان  دارد
۵ کلاس آموزش بین المللی غواصی یک و دو ستاره ۲۹ فروردین غنچه گل بافیان غنچه گل بافیان / روژان نوروزی  ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ 
تومان
مدرک بین المللی دارد


جدول زمانبدی دوره های آموزشی فروردین ماه آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۲ کلاس آموزشی غواصی استخری ۲۷ فروردین تهران/کرج بابک خورسند ۸۵۰/۰۰۰ تومان  دارد
۳ کلاس آموزش بین المللی غواصی یک و دو ستاره ۲۹ فروردین جزیره کیش بابک خورسند  ۱/۹۰۰/۰۰۰
 تومان
۳/۹۰۰/۰۰۰ **
تومان
مدرک بین المللی دارد
a10.jpg