جدول زمانبدی دوره های آموزش شهریور ماه بانوان و کودکان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

هزینه کلاس آموزشی

نام مدرسان کلاس

مدرک

۱

کلاس آموزش غواصی استخری کودکان و بزرگسالان

۵ تا ۸ شهریور کرج / تهران ۸۵۰/۰۰تومان بزرگسالان
۹۵۰/۰۰۰ تومان کودکان
غنچه گل بافیان دارد

۲

کارگاه تخصصی DAN ۹ و ۸ شهریور تهران ۲/۸۰۰/۰۰۰ علی اسماعیلیان مدرک بین المللی دارد

۳

تور تخصصی ۱۵ تا ۱۹ شهریور شهر کرد اعلام می شود تیم جزیره سفید آرامش ندارد

۴

کلاس غواصی استخری کودکان و بزرگسالان ۱۹ تا ۲۲ شهریور  کرج ۸۵۰/۰۰۰ تومان بزرگسالان
۹۵۰/۰۰۰ تومان کودکان
غنچه گل بافیان دارد

۵

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک،دو و سه ستاره ۲۲ شهریور کیش * ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
غنچه گل بافیان/ روژان نوروزی مدرک بین المللی دارد

۶

کلاس آموزش دیدبانی نجات غریق ۲۲ شهریور کرج ۳۹۰/۰۰۰ تومان غنچه گل بافیان دارد

۷

کلاس آموزش شنا ۲۲ شهریور کرج ۳۹۰/۰۰۰ تومان سارا جمشیدی ندارد

۸

کلاس آموزش شنای هنری ۲۲ شهریور کرج ۳۹۰/۰۰۰ تومان تیم حرفه ای جزیره سفید آرامش دارد

۹

دوره تخصصی امدادو نجات دریایی ۲۶ تا ۲۹ شهریور کیش ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان غنچه گل بافیان مدرک بین المللی
داردجدول زمانبدی دوره های آموزش شهریور آقایان مدرسه ورزش های آبی جزیره سفید آرامش


ردیف

نام کلاس آموزشی

تاریخ برگزاری کلاس

مکان برگزاری کلاس

نام مدرسان کلاس

هزینه کلاس آموزشی

مدرک

۱

کلاس آموزش غواصی استخری

۵ تا ۸ شهریور کرج/تهران

بابک خورسند

۸۵۰/۰۰۰ تومان دارد

۲

کارگاه تخصصی DAN ۸ و ۹ شهریور تهران

 علی اسماعیلیان

اعلام می شود دارد

۳

تور تخصصی  ۱۵ تا ۱۹ شهریور شهر کرد

تیم جزیره سفید آرامش

اعلام می شود ندارد

۴

کلاس آموزش بین المللی غواصی یک،دو و سه ستاره ۲۲ شهریور کیش

بابک خورسند

* ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
** ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
*** ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
مدرک بین المللی دارد

۵

دوره تخصصی امدادو نجات دریایی ۲۶ تا ۲۹ شهریور کیش

بابک خورسند

۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان  مدرک بین المللی دارد
a10.jpg