خانم مهناز کریمی در حال حاضر با بیش از پانزده سال سابقه تدریس در رشته شنا در حال حاضر به

عنوان مدرس  اهواز در این مجموعه در حال فعالیت می باشند.ایشان رکورد دار شنای استقامت

ایران نیز می باشند.

 

مدارک و سوابق:

  • مدرس درجه دو شنا
  • مدرس درجه سه نجات غریق
  • مدرس غواص دو ستاره
  • رکورد دار شنای استقامت ایران
  • داور ثبت رکورد
  • داور نجات غریق

a10.jpg