خانم فاطمه طایفه :
  • مدرس بین الملل شنای موزون
  • مربی تیم شنای موزون
  • داور شنای موزون

   ایشان با بیش از ده سال سابقه تدریس در این رشته در حال حاضر به عنوان مدرس سینکرونایز استان البرز و تهران در  این مجموعه در حال فعالیت می باشند.

l2.jpg